Oblast použití těchto obchodních podmínek společnosti T.V.P.Servis s.r.o.

 

Pro veškerý prodej a užití zboží,služeb a majetku ,servis a montáže, platí výlučně tyto všeobecné obchodní podmínky firmy T.V.P.Servis s.r.o. (dále jen T.V.P.Servis). Podmínky zákazníka, které se liší nebo jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebudou použity a to ani v tom případě, kdy dodání a montáž provedeme bez výhrad.

Nabídky a termíny

Nabídka firmy T.V.P.Servis je nezávazná. Předložené nebo zaslané vzorky a zkoušky slouží jen k přibližnému popisu zboží. Firma T.V.P.Servis si vyhrazuje právo na případné nepřesnosti v tištěných nebo elektronických katalozích, popřípadě dalších reklamních nosičích. Včasné dodání zboží, provedení pozáručního servisu a dodržení termínu montáže je závislé na včasném dodání zboží ze strany dodavatele, nebude-li firmou T.V.P.Servis bez jejího zavinění dodáno včas, vyhrazuje si T.V.P.Servis právo na dodání, popřípadě provedení opravy až bude mít zboží či N.D. k dispozici. Dodací lhůty a termíny se mohou rovněž prodloužit v důsledku události způsobené vyšší mocí, včetně stávky, výluky, blokády, požáru, přerušení provozu, přerušení přísunu energie a surovin, výjimečného stavu a jiných opatření, které T.V.P.Servis nezavinil. Je-li v důsledku těchto skutečností dodávka zboží částečně či zcela znemožněna nebo nepřijatelná, je T.V.P.Servis oprávněn od smlouvy odstoupit. Výše uvedené skutečnosti nezakládají nárok zákazníka na náhradu škody. Nemá-li zákazník k dispozici potřebné skladovací prostory, má možnost zboží uskladnit v prostorách firmy T.V.P.Servis. Pokud uskladnění zboží pro zákazníka přesáhne 10 dnů je T.V.P.Servis oprávněn zákazníkovi vyúčtovat přiměřený poplatek za skladování ve výši 50,-Kč/den. Nevyzvedne-li si zákazník zboží ve stanoveném termínu nebo pokud v případě dovozu zboží do domu nebude zákazník zastižen, je T.V.P.Servis po marném uplynutí náhradní lhůty k vyzvednutí zboží v provozovně firmy T.V.P.Servis stanovené v písemné výzvě, oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Na opačné straně těchto Všeobecných obchodních a montážních podmínek uvedené zboží bude pro zákazníka objednáno u dodavatelů firmy T.V.P. Servis zvláštní objednávkou a jeho výměna je vyloučena. Nároky ze zákonné odpovědnosti za vady zboží tímto zůstávají nedotčeny. Užití zb Změny, doplnění nebo dodatečné objednávky je zákazník oprávněn uplatnit písemně u odpovědného pracovníka firmy T.V.P.Servis. Osoby provádějící montáž a subdodavatele nejsou oprávnění přijímat dodatečné objednávky.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že při zadání objednávky montáží a dodávky materiálu je splatná záloha ve výši minimálně 50% z doporučené ceny materiálu a minimálně 25% z ceny za provedené montáže. Pokud nebude stanoveno jinak. Zůstatek kupní ceny po odečtení zálohy na kupní cenu je splatný při dodání zboží popřípadě při jeho vyzvednutí. Zruší-li zákazník objednávku a zboží bylo již objednáno u dodavatelů zavazuje se zákazník uhradit firmě T.V.P.Servis prokazatelně vynaložené náklady spojené s objednávkou zboží a jejím zrušením (např.transport, náklady spojené s vrácením zboží, skladné, atd.) a to do výše přijaté zálohy na dodávku materiálu. Zůstatek ceny za provedenou montáž je splatný po dokončení montáže. Výše uvedeným není dotčeno oprávnění firmy T.V.P. Servis s přihlédnutím k vývoji, respektive pokroku s montážními pracemi, požadovat další přiměřenou zálohovou platbu.Pokud se smluvní strany dohodly na provedení montáže, zahrnuje cena dodávku zboží až do domu. V ostatních případech je zboží dodáváno na náklady zákazníka. Jakékoliv započtení pohledávek zákazníka oproti pohledávce firmy T.V.P.Servis nebo zadržení zboží z titulu pohledávky zákazníka vůči firmě T.V.P.Servis je vyloučeno. Výjimku tvoří případy kdy pohledávka byla zákazníkovi přiznána pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Veškeré úhrady za pozáruční servisní činnost jsou bez výhrad na místě optavy v termínu opravy objednavatelem opravy. V případě zmařeného výjezdu servisního technika např.nepřítomnosti objednavatele je tento povinen uhradit veškeré náklady spojené s tímto neuskutečněným servisním zásahem. V případě nedodržení platebních podmínek spol.T.V.P.Servis s.r.o.bude účtováno penále z prodlení ve výši 100Kč denně až do úplného zaplacení dlužné částky. Pokud se zákazník ocitne v nepříznivé ekonomické situaci, která může mít negativní dopad na úhradu pohledávky firmy T.V.P.Servis, zejména je-li zákazník v prodlení s platbou delší než 7dní je T.V.P.Servis oprávněn dle vlastního uvážení poskytnout další dodávky zboží nebo služeb pouze za předpokladu, že zákazník zaplatí předem nebo poskytne dostatečné zajištění. Současně se tak stávají splatnými všechny neuhrazené pohledávky firmy T.V.P.Servis. Totéž platí i v případě ukáže-li se, že v okamžiku uzavření smlouvy nesplňovaly ekonomické poměry zákazníka podmínky požadované pro dodržení závazku vyplývající ze smlouvy. V případě prodlení zákazníka s úhradou je firma T.V.P.Servis oprávněná požadovat úrok z prodlení ve výši 20% p.a. z dlužné částky. Nárok na náhradu škody firmy T.V.P.Servis tím zůstává nedotčen.

  1. Montáže

Montáž bude provedena řádně v souladu s platnými právními předpisy. Místem montáže je adresa zákazníka, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník je povinen předem zajistit na vlastní náklady veškerá potřebná stavební a jiná povolení. Zákazník je povinen poskytnout při provádění montáže bezplatně vodu a elektrický proud. Zákazník je povinen řádně a včas provedené montážní práce převzít. Odmítnut převzít je zákazník oprávněn pouze jsou-li zřejmé podstatné vady. Prokáže-li se, že nedostatky resp.škoda byla způsobená úmyslně, hrubou nedbalostí nebo závažným porušením smluvních povinností, je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody. T.V.P.Servis ručí za škodu způsobenou z nedbalostí závažným porušením povinností stanovené smlouvou a to pouze do výše, kterou lze předpokládat v důsledku porušení takové povinnosti. Odpovědnost za škodu způsobenu na zdraví a životě rovněž tak jako odpovědnost dle zákona o technických požadavcích na výrobky zůstávají nedotčené.

  1. Záruka a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením §499 a násl. Občanského zákoníku. Záruka za vady zboží dodané firmou T.V.P.Servis platí po dobu stanovenou výrobcem vztahuje se pouze na uvedené vlastnosti. Pokud nejsou uvedené vlastnosti na které se záruka vztahuje, je zaručena bezvadnost celého produktu. Záruka za montáže je pokud nebude uvedeno jinak 24 měsíců od montáže

  1. Výhrada vlastnictví

Předmětné zboží je vlastnictvím firmy T.V.P.Servis a vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až okamžikem, kdy zákazník uhradí firmě T.V.P.Servis veškeré její pohledávky vyplývající z této smlouvy. Po tuto dobu zákazník není oprávněn zboží zastavit ani jinak zatížit právy třetích osob. Dojde-li ke zřízení zástavního či jiného práva na zboží, které je ve vlastnictví firmy T.V.P.Servis, je zákazník povinen firmu T.V.P.Servis o tom neprodleně písemně informovat. Jakékoliv zpracování nebo přeměna zboží zákazníkem nebo třetí osobou je prováděná na věci, která je ve vlastnictví firmy T.V.P.Servis. Pokud je zboží neoddělitelným způsobem spojeno s jiným předmětem, který není ve vlastnictví firmy T.V.P.Servis, stává se její součástí a T.V.P.Servis se stává podílovým spoluvlastníkem nové věci poměru odpovídající hodnotě předmětu koupě vzhledem k ostatním zapracovaným věcem v okamžiku zpracování. T.V.P.Servis se zavazuje na žádost zákazníka uvolnit částečné zajištění svojí pohledávky, pokud hodnota zajištění v poměru k zajišťované pohledávce přesahuje 20%. Pokud byl předmět koupě nejprve zapracován a T.V.P.Servis je spoluvlastníkem na nové věci, postupuje zákazník firmě T.V.P.Servis práva a nároky ve výši hodnoty spoluvlastnického podílu v poměru k celkovému výnosu ze zpeněžení předmětu. Toto postoupení T.V.P.Servis přijímá. Veškeré užití majetku ve výlučném vlastnictví spol.T.V.P.Servis podléhá sazebníku poplatků pokud není smluvně sjednáno jinak. Sazebník poplatků za užítí movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví spol.T.V.P.Servis využívaného bez smluvního ujednání je aktualizován každoročně, a je na vyžádání na adrese tvpservis@tvpservis.cz

  1. Závěrečná ustanovení

Stane-li se některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních a montážních podmínek neplatnými, není tím platnost ostatních ustanovení dotčená. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit ustanovením platným, které svým hospodářským účelem nejvíce blíží účelu zamýšlenému neplatným ustanovením. produkty